Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ЛЕТЕН ФОРУМ ЗА ПОМАГАЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ – АЛБЕНА, 2017

    В последната седмица на юли в черноморския курорт Албена се проведе едноседмично обучение с обществените възпитатели от страната по инициатива на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Тазгодишният летен форум за помагащи професионалисти, посветен на проблемите в поведението на децата, тяхната защита, подпомагане и предпазване от погрешни стъпки и отклонения, докато се учат, общуват и живеят с възрастните, бе свързан с актуална проблематика, практика и въпроси пред всички, за които работата с деца е не само професия и призвание, а и кауза. Освен обществени възпитатели, секретари, председатели и заместник-председатели на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) от близо 20 общини в България, обучението бе посетено и от представители на областни и общински администрации. То е авторска програма на Константин Томанов, председател на ЦКБППМН. Той лично представи в обучителните дни – стъпка по стъпка – основните теми, по които протичаше летният форум Албена 2017.

    Как се вписват медиите във възпитанието на подрастващите и как въздействат на процеса – това бе първата тема, която бе разгледана в началото на обучението. Многообразието от „роли”, които изиграват средствата за масово осведомяване, докато изпълняват водещите си функции – да развиват, възпитават, образоват, обучават и развличат разнородната си аудитория, невинаги са с положителен знак в света на тийнейджърите. А примерите за подражание, които следват те, докато слушат радио, гледат телевизия, или четат новини, невсякога удачни.

    Къде и в какво не се справят възрастните – родители, учители, общество – докато възпитават младото поколение – бе въпросът, на който даваше отговори втората тема на летния форум. А тя бе фокусирана над моделите за възпитание и неудържимите им провали. Да бъдеш строг не винаги е добре. Да налагаш себе си пред подрастващия и да му показваш авторитета си по възможно най-грубия начин не носи положителни резултати. Наказанието, облечено в „дрехата” на наказателната дисциплина, поражда гняв и съпротива у девойките и младежите. Ако вместо с него се въздейства на детето с правила и те се изведат под формата на строга и неотстъпваща, пред компромиси, дисциплина, тийнейджърите стават бунтари.  Явно е, че подходът може да ползва най-доброто от моделите, но с много такт и съпричастност към подрастващите.

    По-нататък председателят Томанов обрисува ярка картина в отговор на въпроса с какво и как се забавляват в днешно време тийнейджърите, като даде няколко примери за тяхната находчивост и изобретателност, твърде далеч от нашите представи и очаквания като родители. Те обобщават проучванията му по проблема, илюстрирани от интересните хрумвания на девойките и младежите в стремежа им да отхвърлят опеката на възрастните. Ако се надникне в секс тефтерчето на една непълнолетна, могат да се сумират „бройките”, понякога плод на фантазията и въображението, но сериозна тема за размисъл и разговор за всичките въпроси, на които всеки родител е нужно да дава отговори навреме, открито и честно. Докато не е късно. И – безсмислено.

    Актуалната тема за радикализацията, екстремизмът и тероризмът на света, който ни заобикаля и, в който живеем, бе разгледана от Константин Томанов обстойно, с няколко пресечни точки и акценти. Заплахата от тях е „вътре” в Европа, а нарастващата радикализация е предшественик на тероризма, обобщи той, като очерта основните фактори за процеса. От една страна това е глобализацията на света. От друга – свободното движение на хора и средства.  Приобщаването на отделните групи и етноси, съсловия и прослойки в обществата – т.нар. интеграция – се провали, или стремежите и очакванията тя да се случи останаха на думи, в документите и лозунгите. Хората се отдалечават не само един от друг, те се отчуждават от държавата и себеподобните (от обществото).  По-нататък председателят Томанов проследи етапите на радикализация. Предварителното проучване на възможностите тя да се „внедрява” е в началото и е облагодетелствано от вътрешни и външни фактори, типични за всяка държава – обект на терористичен акт. Нейното идентифициране е недвусмислено – то е в невинното, на пръв поглед, приемане на идеал. Това „свещенодействие е последвано с приемането на крайна идеология. Следва отдалечаване от предишния живот на радикалиста, системното му обучение и предприемането на действия от негова страна за „превъплъщаването” на „каузата” в реалност. Процесът на радикализиране няма видими признаци, а за да бъдат разпознати, е необходимо да се познава и наблюдава личността, нейното поведение. Обикновено това са самотни хора, хора, податливи на влияние от околните, готови да сменят религията си. А впоследствие – да загубят живота си. Тероризмът произлиза от екстремизма, заключи обучителят, като се фокусира над проблема за радикализирането на младите хора. Сред мотивите те да приемат тази заплаха като свое „верую” не са за подценяване идеологическите. На второ място – убедеността, че тя е ново приключение. Друг мотив е приемането на крайните ислямистки доктрини като водещи в живота.

    Активно в работата на форума се вписа групата обществени възпитатели от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Бяла Слатина. Те бяха придружени от Боряна Петкова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция” в Община Бяла Слатина, и секретаря на МКБППМН, Пламен Петров. В ролята на организатор влезе управителят на Центъра за професионално обучение и ориентиране, Пенка Кефалова.

    Участниците във форума получиха свидетелства за преминатия едноседмичен курс на обучение по темите за професионална подкрепа в тяхната многопосочна и отговорна работа с деца.

    Те имаха възможност да отдъхват през свободното време, да посещават плажовете на Албена, да разговарят помежду си и да се опознават.

 

Цвета СТЕФАНОВА  

  Снимката е предоставена от обществените възпитатели, участници в обучението

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ С ОБИЧ, НО И С ГРИЖА

Тийнейджърите в наше време не са по-лоши, или по-добри от тези през изминалите години на изтеклия век. Различното е, че сегашните подрастващи от малки растат в крайно отрицателен обществен климат. Обществото със своето отношение не жали детството. Детската личност не е само индивидуално явление, а социална категория, която отразява всички особености на общественото развитие. В този смисъл въпросът е социално значим и особено важен за разрешаване. Борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни изисква целенасочено включване на основните педагогически фактори, на семейството и обществото, за преодоляване на всякакъв вид агресивно поведение.

  • На 16 февруари, 2016 година, четвъртък, се проведе заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. То бе открито от председателя на комисията, инженер Тихомир Трифонов, заместник-кмет „Общинска собственост, бедствия и аварии“ в Община Бяла Слатина.

На вниманието на присъстващите бяха поставени отчетният доклад на МКБППМН, изготвен и представен от секретаря на комисията, Пламен Петров, заедно с план-програмата на дейностите, които ще изпълнява тя, през 2017 година. Съставът на обществените възпитатели в помощния орган на комисията – Консултативен кабинет – бе променен, като те прибавиха в него още един обществен възпитател. Това е Весна Павлова.

През 2016 година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в община Бяла Слатина продължава да работи по основната си цел – превенция на детската престъпност и асоциалното поведение. Акцентите в дейността са поставени на широкоспектърните първопричини за детската престъпност, сред които кризата в ценностната система, нравствените дефицити, неефективният родителски контрол, социално-икономическите проблеми, все по-голямата дистанцираност в триединството общество—училище—семейство.

През 2016 година членовете на МКБППМН са разгледали 33 възпитателни дела с 26 извършители и са наложили 41 възпитателни мерки. Кражбите си остават основното престъпление, извършвано от подрастващите. Те са резултат на високото ниво на безработицата в селата, липсата на поминък и слабия родителски контрол. Престъплението е характерно за децата от социално слаби семейства, като целта на посегателството е да се сдобият бързо и лесно с пари. В повечето случаи родителите омаловажават постъпката, или дори отричат, че детето я е сторило. В по-голямата си част извършителите на кражба са учащи. Рискови фактори, а и водещи причини за това престъпно деяние са неангажираното свободно време и нередовното посещаване на учебните занятия от подрастващите.

Превенцията на насилието между деца и противодействието на асоциалното поведение са водещи в работата на комисията. Във връзка с ранната превенция и консултативната дейност с малолетните и непълнолетните, са посещавани училищата, където се провеждат профилактични разговори и беседи, изнасят се лекции и се представят презентации по превенция на агресията, трафика на хора, спин и наркоманията. Обществените възпитатели от МКБППМН работят активно, през отчетния период, заедно с училищните комисии, утвърдени във всички училища на територията на общината. Обществените възпитатели посещават учебните заведения в града и Общината – по график, а където е необходимо провеждат кампании, индивидуални беседи и разговори. Различни форми на развлечение за ангажиране свободното време на подрастващите могат да се открият в месечните прояви, които организира през изтеклата 2016 година МКБППМН:

  • сплотяване на класа и намаляване етническото напрежение между роми и българи е целта на успешната инициатива „Лексикон на приятелството”, проведена в едно от 12-те училища в Общината;
  • съвместни срещи с ромските лидери и разговори със семейства, заедно със здравния медиатор в Общината, за намаляване ранните бракове и битовата престъпност са добра практика по време на домашните посещения на обществените възпитатели от Консултативния кабинет;
  • „Ден за борба с тормоза в училище”, популярен още и като Ден на розовата фланелка, се провежда всяка година в последната сряда на февруари в училищата по белослатинско;
  • с интерактивни презентации, изготвени съвместно със здравния медиатор, се представят ученици от професионалната гимназия по облекло „Елисавета Багряна” в Бяла Слатина през март, 2016 година, по време на проява под наслов „Не на домашното насилие”;
  • през май, с.г., в тукашното основно училище „Свети Климент Охридски” е създадено „Детско полицейско управление”, като МКБППМН е партньор в инициативата.
  • а през юни, съвместно с Районното управление на полицията в Бяла Слатина, протича „Ден на отворените врати в полицията”, посветен на борбата с битовата престъпност и деня на професиите. Децата опознават работата на блюстителите на реда и сигурността, отблизо, и желанието им да й се посветят, когато пораснат, нараства.
  • в прекрасна традиция е превърната изявата „Здравей, лято”, която за трета поредна година – през 2016 – събра на крайградския басейн „Какао бийч БСл” малки и големи деца, заедно с родителите, с близките и приятелите, за да се повеселят заедно и да посрещнат с детско-юношеско парти най-топлия сезон на годината – лятото.
  • по повод Деня на толерантността през ноември, 2016 година, за втори път, в две от местните училища са проведени лекции и беседи, съвместно със здравния медиатор в Общината, под наслова „Да бъдем толерантни”.

      МКБППМН съдейства на училищата да обхващат по-ефективно подлежащите на задължително образование деца и да предотвратяват тяхното отпадане от училище. Активна и навременна е намесата на обществените възпитатели от местния Консултативния кабинет – помощен орган на МКБППМН, чиято основна задача е оказване на адекватна професионална помощ на деца с рисково поведение и на родители, които срещат проблеми във възпитанието на децата си.  Педагози и психолози дават консултации, специализирана помощ  и, в зависимост от естеството на проблема, малолетните и непълнолетните, както и техните родители, се насочват към определена институция, която най-пряко и бързо да разреши проблема. През Консултативния кабинет са преминали 34 малолетни и непълнолетни и 34 родители, част от тях и от приемните семейства, заедно с децата, настанени в тях, тъй като МКБППМН съдейства на Дирекция „Социално подпомагане” и на службата за защита на детето.

Секретарят на МКБППМН участва в пилотен проект на образователното министерство за изграждане на „Система за ранно предупреждение за риск от отпадане в Северозападния регион”.

Освен социално-превантивната и възпитателна дейност МКБППМН е разгледала 30 наказателни постановления, прекратени от органите на РПУ. Приложена е мярката „Обществено порицание”.

През изтеклата година не са допуснати процедурни нарушения в образуването и разглеждането на възпитателните дела или в незачитане правата на малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви.

            В изказванията по отчета и план-програмата присъстващите акцентираха на взаимоотношенията в триединството общество—училище—семейство и обсъждаха ефективността на мерките, по които работят МКБППМН и Консултативния кабинет, за превенция и противодействие на престъпността, както и за координиране и синхрон между институциите с цел малолетните и непълнолетните в общината да почувстват добронамереността и грижата на възрастните, но и постепенно да преодоляват отчуждението и агресивността.

                                                                        Цвета СТЕФАНОВА

            Програмата, утвърдена по време на заседанието, ще бъде публикувана отделно. За да могат всички, за които работата с деца е водеща, да се запознаят подробно с предстоящите изяви на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, и да се включат активно в тях.  

ЛЕТЕН ФОРУМ ЗА ПОМАГАЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ – АЛБЕНА, 2016

В началото на август в черноморския курорт Албена се проведе едноседмично обучение с обществените възпитатели от страната по инициатива на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Тазгодишният летен форум за помагащи професионалисти, посветен на проблемите в поведението на децата, тяхната защита, подпомагане и предпазване от погрешни стъпки и отклонения, докато се учат, общуват и живеят с възрастните, бе свързан с актуална проблематика, практика и въпроси пред всички, за които работата с деца е не само професия и призвание, а и кауза. Освен обществени възпитатели, секретари, председатели и заместник-председатели на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) от близо 20 общини в България, обучението бе посетено и от представители на областни и общински администрации. То е авторска програма на Константин Томанов, председател на ЦКБППМН. Той лично представи в обучителните дни – стъпка по стъпка – основните теми, по които протичаше летният форум Албена 2016.

Актуалната тема за бежанците и миграцията на хора, от близкия Изток до далечния Запад, заедно със семействата им, бе стартирана още в началото на обучението. Председателят Томанов припомни смисъла на Закона за убежището и бежанците, като постави акцент на легалното и нелегалното емигрантство, през призмата на реалните и мнимите жертви на трафик и умелото професионално разграничаване на децата-чужденци и децата-бежанци. За да бъдат разпознаваеми и разпознати те, специалистът оценява безпристрастно ситуацията и личността в нея, разговаря и „разчита” истинската жертва на трафик с помощта на надеждни показатели. Сред тях са наличието или отсъствието на документи за самоличност, поведението, което може да е сигнал, че нещо не е наред, следите от насилие или тормоз, в повечето случаи не съвсем и не дотам видими, обобщи той. И допълни, че е важно индикаторите за това разграничаване да се анализират безпристрастно, а в крайната оценка за всеки отделен случай на малолетен и непълнолетен, който пресича границата на друга държава, законно или незаконно, да се отчита цялата информация, получена по време на интервюто с него, или с хората, които го придружават.  Във връзка с темата бе дефиниран проблемът за трафика на хора в днешните условия и законодателните решения, както за определянето му, така и за неговото преследване в международен и национален план. Водещите правни актове, сред които международните – Протоколът от Палермо за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, особено на жени и деца, Конвенция № 182 на МОТ (Международната организация на труда) относно забраната и незабавните действия за ликвидиране на най-тежките форми на детски труд, Конвенцията на ООН за правата на детето, и  родните – Наказателният кодекс и Законът за трафик на хора – го разпознават като „експлоатация”, „принудителен труд или услуги”, „робство, или дейности, сходни с него”, „заробване или отнемане на телесни органи” и отделят значителен ресурс за дейностите в защита на хората, жертва на незаконен трафик. Председателят Томанов обърна внимание на способите за разпознаване, най-вече, на детето-жертва и на схемите за трафикиране на хора.

Децата са дневно до шест часа в интернет, но не знаят какви капани могат да ги дебнат в часовете, докато се забавляват с игри, или просто си сърфират и чатят с някого там.  Те не знаят, че световната мрежа може да е полезна, но и да крие рискове и опасности, подчерта по-нататък Константин Томанов, докато запознаваше присъстващите с международните проучвания по темата „Децата и интернет. Рисковете. Защита и безопасност”. Те не знаят също към кого да се обърнат при проблем, не умеят да общуват и не споделят с родителите си. Сред заплахите, които никак не са безобидни, е рискът от радикализация (вербуването за това), кражбата на профил, голите снимки и подстрекаването към непристойно поведение и срещи, извън пространството на дома или училището. Напоследък рисковете от пребиваването в интернет се задълбочават. Мнозина се пробват в хакерство. Други – все повече на брой – в незаконен хазарт, където губят пари. Трети – приемат за чиста монета фишингът – „почтената” реклама на фирма чрез информация и електронни съобщения, където субектът „хвърля въдицата” с най-доброто за себе си, а всъщност това съвсем не е така. Немалка категория малолетни и непълнолетни се „специализират” в онлайн-финансовите измами и „оперират” в сферата на финансовите рискове. В основата на тези „казуси”  е предоверяването на младите хора, убеждението, че мнението в интернет е твърде важно за тях, за да го пропуснат, покрай себе си. Защо децата ни са уязвими, бе реторичният въпрос на председателя Томанов към присъстващите. Защото са емоционално неустойчиви. Родителите са заети. Скъсана е веригата „родител-дете”, а двете страни в нея са отчуждени неизмеримо. Друга причина е социалната изолация – у младия човек отсъства чувството за принадлежност към групата, към училищната среда, към своите приятели и към семейството. Затова той търси разбиране и утеха в „дебрите” на световната мрежа. Никой не знае каквото и да е за човека „отсреща”. Но и той не знае нищо за девойките и младежите, с които си комуникира, не съвсем и не дотам безобидно и без умисъл.  Европейското проучване на проблема за децата и интернет обобщава, че 30 процента от тях се изживяват като лидери, смятат че с присъствието и активността си в глобалния свят стават популярни, „вървежни”, известни. Мигът „слава” изкушава и препроектира съдбата на децата. Затова опасностите и рисковете в интернет, а напоследък – още по-„взривоопасни”, заради мобилните устройства (телефони, таблети, лаптопи), с които се движат мнозина, не само се разкриват и отчитат в проучванията в европейски и нашенски план, а се съграждат сайтове с практически съвети какво да се има пред вид при пребиваването там, със съвети за децата и техните родители и учители. В част от държавите на Стария континент се носи наказателна отговорност за онлайн-контактите. У нас има официален сайт на МВР , както и други полезни места, където информацията за проблемите е достъпна, примерите и препоръките – поднесени с разбиране и на езика на младите хора.  Обществените възпитатели, хората, които милеят в работата си за малките ни съотечественици, информират по проблема, обучават, разговарят, допълни Константин Томанов.

Темата, заедно с други наболели проблеми и въпроси, е в основата на реформирането на системата за отхвърляне (отклоняване) на наказателната отговорност и закрилата на малолетните и непълнолетните от извършване на престъпление. Проектът за нов закон, който да промени многопосочната дейност  на обществените възпитатели, на областните, общинските и училищните комисии, детските педагогически стаи и центровете за подкрепа и работа с деца и да я постави на още по-полезна и смислена основа, отчита промените в образованието, въведени с новия Закон за предучилищното и училищното образование, и досегашните практики в Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Над него продължава да се работи, увери председателят на ЦКБППМН.  Вероятна новост ще са службите за възпитателна подкрепа на подрастващите, които ще заменят досегашните местни комисии (МКБППМН). В тях водещите фигури ще са секретарят и неговите помощници (обществени възпитатели, психолози, логопеди, социални и специални педагози, юристи).  Опитът, натрупан до момента от дългогодишните обществени възпитатели, ще е основание те да продължават да се трудят и на тях, с право и убеденост, да се възлагат още надежди, права и задължения.

Несъвършенствата в Закона за защита от домашно насилие, митовете и реалностите по проблема домашно насилие над деца, правната рамка, където то е дефинирано като „агресивен акт” с „родствена връзка” между извършител и жертва, акт на физическо, психическо и емоционално, сексуално и икономическо насилие, практиките в международните и националните юридически документи бяха тълкувани от председателя Томанов през призмата на общуването с децата-жертви, със съдебни практики, с препоръки към помагащите професионалисти как да се справят в разговора с тях и с доказването на случилото се.

Наблюденията и изводите на председателя на Централната комисия по темата „Бащата в съвременното общество и във формирането на детската личност” прозвучаха смело и нестандартно на фона на традиционализираното му пренебрегване като родител. Кой и какъв е активният баща, как матриархатът като явление обезличава, но не отменя равнопоставената грижовност на двамата родители, как израстват като личности децата на самотни майки и разделени родители и то във феминизирана среда, и какви са конкретните стъпки, по които да вървят местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за да работят пълноценно и с майката, и с бащата на детето, бяха въпросите, по които всеки един от присъстващите на форума можеше да сподели опита и вижданията си.

Активно в работата на форума се вписа групата от шестима обществени възпитатели от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Бяла Слатина. Те бяха придружени от Боряна Петкова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция” в Община Бяла Слатина, и секретаря на МКБППМН, Пламен Петров. В ролята на организатор влезе управителят на Центъра за професионално обучение и ориентиране, Пенка Кефалова.

Участниците във форума получиха свидетелства за преминатия едноседмичен курс на обучение по темите за професионална подкрепа в тяхната многопосочна и отговорна работа с деца.

Те имаха възможност да отдъхват през свободното време, да посещават плажовете на Албена, да разговарят помежду си и да се опознават.

                                                                  Цвета СТЕФАНОВА  

                      Снимки от архива на ЦКБППМН и от обществените възпитатели

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВЕТ НА ЛЯТОТО СЪС ЗУМБА ПАРТИ

В петък, 8 юли, привечер, на крайградския басейн „Какао бийч БСЛ” се събраха малки и големи деца, заедно с родителите си, с близките и приятелите си. Те огласиха с веселието си мястото, отредено за сцена и дансинг, за да посрещнат с детско-юношеско парти най-топлия сезон на годината – лятото. Организатор на проявата бе Община Бяла Слатина. Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция”, Боряна Петкова, стартира игрите и танците, като поздрави присъстващите и пожела да се надпреварват и забавляват до насита, заедно, в третото по рода си издание на „Здравей, лято”. Акцентът и тази година в празника бе поставен на номинациите за Крал и Кралица на лятото.

Водещите на зумба партито Петя и Ради наситиха инициативата с куп интересни игри и забавления, сред които стрелба с воден пистолет по лента-мишена, скоростно обличане на замразена тениска, откриване на предмети, превърнати в ледени кубчета. А чаровните момичета от балет за модерни танци с хореограф Борислава Иванова от местното читалище „Развитие – 1892” повдигнаха градуса на настроението и разтанцуваха и малко, и голямо.

Екипът обществени възпитатели от Консултативния кабинет се включи активно в проявата.

Цвета Стефанова

Здарвей лято 2016

снимки от тук…

P1040499 (1)   На  09.06.2016 г. петокласниците от „Детско полицейско управление“ при Прогимназия „Св.Климент Охридски“ посетиха Районно управление, гр. Б. Слатина. Учениците бяха посрещнати от полицейски инспектор Павлов, инспектор ДПС  – Къчев и  секретаря  на МКБППМН – Петров, които им показаха стаята за съвещание, арестите и деловодството.

   Инспектор Павлов разказа на учениците за същността на работата на полицая, за отговорностите и задълженията му. Показани бяха професионалните ресурси – белезници, стоп-палка, каска, оръжия и други,  необходими във всекидневната работа на полицейските служители на реда.

   Последваха много въпроси и обстойни отговори.

 

Повече снимки вижте от тук…
Ден на отворени врати 2016

ЛЕТЕН ФОРУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА КРАНЕВО 2015

    В началото на август в Кранево се проведе едноседмично обучение с обществените възпитатели от страната по инициатива на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Тазгодишният летен форум, посветен на проблемите в поведението на децата, тяхната защита, подпомагане и предпазване от погрешни стъпки и отклонения, докато се учат, общуват и живеят с възрастните, бе свързан с професионалната подкрепа на всички, за които работата с деца е не само професия и призвание, а и кауза. Освен обществени възпитатели, секретари, председатели и заместник-председатели на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) от близо 70 общини в България, обучението бе посетено от юристи и социални работници. То е авторска програма на Константин Томанов, председател на ЦКБППМН. Той лично представи в обучителните дни – стъпка по стъпка – основните теми, по които протичаше летният форум Кранево 2015.

    Председателят Томанов разгледа в сравнителен план акцентите в международното и националното законодателство, поставени над детските права и задълженията за обгрижването и контрола им, възпитателните мерки за подрастващите с противообществени прояви и тяхната ефективност. Той обсъди с присъстващите важни моменти от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД), Наказателния кодекс (НК), като вмъкна в контекста на коментарите си и новостите. Сред тях са Пекинските правила за стандартизирано правораздаване при непълнолетни и резултатите от национално изследване за действието и резултатите от налаганите на децата възпитателни мерки по член 13 от ЗБППМН и мерките по член 15 от Закона, прилагани спрямо родителите. Наложи се изводът, че детското девиантно поведение е сложно социално явление, което се обуславя от различни фактори. Сред тях са социално-икономическите (безработицата, ниският социален статус), личностните (проблемите във възпитанието и формирането на отделната личност), социокултурните (разпадането на ценностната система на обществото, толерирането на агресията и насилието в медийното и интернет пространствата, в новините и музикалните клипове, в компютърните игри, във филмите); социално-педагогическите (заниженият социален контрол на детските прояви, отпадането и бягствата от училище, агресията между учениците, деформациите и дефицитите в социалната микросреда). Те действат комплексно, нерядко в синхрон един с друг, като в отделни прояви доминира един. Затова и подходът в правораздаването и в грижата за децата от страна на институциите, ангажирани в превантивната работа с тях, е комплексен. Той обединява усилията на всички. И налага тяхното координиране при взаимно зачитане професионализма, като знания и опит, на отделните участници и заинтересовани страни.

         Наблюденията и изводите на председателя на Централната комисия по темата „Бащата в съвременното общество и неговата роля за формирането на детето като личност” прозвучаха смело и нестандартно на фона на традиционализираното му пренебрегване като родител. Кой и какъв е активният баща, как матриархатът като явление обезличава, но не отменя равнопоставената грижовност на двамата родители, как израстват като личности децата на самотни майки и разделени родители и то във феминизирана среда, и какви са конкретните стъпки, по които да вървят местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за да работят пълноценно и с майката, и с бащата на детето, бяха въпросите, по които всеки един от присъстващите на форума можеше да сподели опита и вижданията си.

         В пространството между авторитарното и авторитетното родителство се вписват няколкото познати родителски стилове на възпитание и детско поведение в семейството, които не балансират емоционалността и ограничаващата разсъдъчност, а често ги противопоставят, като формират нестабилни и безотговорни, или стабилни и отговорни подрастващи. Четирите типа родители – авторитарен, авторитетен, небрежен и опрощаващ пряко обусляват доброто, или неправилното възпитание на детето. Темата бе проследена с интерес от участниците в обучението и, заради възможността да се замислят над различните подходи и „методи” на взаимоотношения между родители и деца, които повлияват благоприятно, или пък – не – в изграждането на тяхната психиката, характер и мислене. Но не винаги практически се познават и ползват в работата с деца.

    С още редове от съвременните международни изследвания бе дообрисуван психологическия портрет на педофила. Как да се „разчитат” сексуалните фантазии и типовете педофили, кои са белезите и признаците за сексуално посегателство над деца, лого и символика, ползвана от педофилите за идентификация (уеднаквяване, приравняване) на сексуалните им предпочитания бяха част от въпросите, поставени от Константин Томанов на вниманието на присъстващите. Методиката, изведена от него по време на Летен форум „Кранево 2015”,  осветлява „специфичното сексуално разстройство”, каквото е педофилията, и подпомага разпознаването на тежката сексуална злоупотреба с деца, а оттам – възможностите за законодателна и личностна реакция на престъплението.

    Трафикът на хора бе темата, която предизвика не само интерес, но и дискусия сред участниците в обучението. Тя последва дефинирането на явлението и законодателните решения, както за определянето му, така и за неговото преследване в международен и национален план. Водещите правни актове, сред които международните – Протоколът от Палермо за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, особено на жени и деца, Конвенция № 182 на МОТ (Международната организация на труда) относно забраната и незабавните действия за ликвидиране на най-тежките форми на детски труд, Конвенцията на ООН за правата на детето, и  родните – Наказателният кодекс и Законът за трафик на хора – го разпознават като „експлоатация”, „принудителен труд или услуги”, „робство, или дейности, сходни с него”, „заробване или отнемане на телесни органи” и отделят значителен ресурс за дейностите в защита на хората, жертва на незаконен трафик. Председателят Томанов обърна внимание на способите за разпознаване, най-вече, на детето-жертва и на схемите за трафикиране на хора. Няколко случая от неговата практика бяха обсъдени от присъстващите, като всеки от тях споделяше виждания, предложения и аргументите за тях.

    Активно в работата на форума се вписаха обществените възпитатели от Община Бяла Слатина и завеждащият „Детска педагогическа стая” в Районно управление „Полиция” в Бяла Слатина, Пламен Петров. Те бяха придружени от Боряна Петкова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Бяла Слатина, и секретаря на МКБППМН, Теменуга Радкова.

    Представителите на общинските администрации, на социалните служби и на разнообразните центрове за подкрепа и работа с децата и техните родители, като партньори на местните комисии, обмениха мнения и стратегии по конкретните съвместни дейности.

     Участниците във форума получиха свидетелства за преминатия едноседмичен курс на обучение по темите за професионална подкрепа в тяхната многопосочната и отговорна работа с деца.

    Те имаха възможност да отдъхват през свободното време, да посещават плажа на селцето и неговите атракции, да разговарят помежду си и да се опознават.

                                     Цвета СТЕФАНОВА

ЛЕТЕН ФОРУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА

     В началото на август в Китен се проведе едноседмично обучение с обществените възпитатели от страната по инициатива на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Тазгодишният летен форум, посветен на проблемите в поведението на децата, тяхната защита, подпомагане и предпазване от погрешни стъпки и отклонения, докато се учат, общуват и живеят с възрастните, бе свързан с професионалната подкрепа на всички, за които работата с деца е не само професия и призвание, а и кауза. Освен обществени възпитатели, секретари, председатели и заместник-председатели на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) от близо 16 общини в България, обучението бе посетено от юристи и социални работници. То е авторска програма на Константин Томанов, председател на ЦКБППМН. Той лично представи в обучителните дни – стъпка по стъпка – основните теми, по които протичаше летният форум Китен 2014. Проектът за нов Наказателен кодекс тук бе коментиран в сравнителен план с досегашния НК, както и с други законодателни документи, които защитават правата на детето.  Как да работят ефективно училищните комисии за деца в риск, а училището да се превърне в безопасно любимо място за подрастващите бе един от акцентите, по които бяха споделени добри практики и дадени ценни напътствия и предложения. Във връзка с темата бяха дискутирани родителските стилове на възпитание и детското поведение. Обучаваните посрещнаха с особен интерес проблемът за педофилията и проучванията в тази област. Очертан бе психологическият профил на педофила и бяха обобщени различните му типове, които трудно могат да бъдат разпознавани в живота от пръв поглед.

     Активно в работата на форума се вписа групата от шестима обществени възпитатели и един доброволец от Община Бяла Слатина. Те бяха придружени от Боряна Петкова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Бяла Слатина, и секретаря на МКБППМН, Теменуга Радкова. В ролята на организатори влязоха представителите на Чирпан – Жельо Димитров, секретар на МКБППМН, и Милена Антонова, председател на тукашното сдружение с нестопанска цел „Детелини”.

     Представителите на общинските администрации, на социалните служби и на разнообразните центрове за подкрепа и работа с децата и техните родители, като партньори на местните комисии, обмениха мнения и стратегии по конкретните съвместни дейности.

     Участниците във форума получиха сертификати-удостоверения за преминатия курс на обучение по координация и взаимодействие в превенцията на девиантното поведение, защитата правата на детето, социалното подпомагане и образованието. Те имаха възможност да отдъхват през свободното време, да посещават плажа на градчето и неговите атракции, да разговарят помежду си и да се опознават.

                                                                  Цвета СТЕФАНОВА     

ИГРИТЕ СПЛОТЯВАТ ДЕЦАТА И НОСЯТ РАДОСТ И НАГРАДИ

     На 25 март, в сряда, в белослатинската прогимназия „Свети Климент Охридски” наистина бе пристигнала пролетта. С много настроение и воля за победа два отбора петокласници премериха сили в шест игри под наслова „Спорт срещу агресията”. Те се организират от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Бяла Слатина, съвместно с ръководството на училището. Предизвикателните имена на тимовете от по осем ученици – „Мълния” и „Ураган” – бяха избрани неслучайно. За да убедят публиката, а и самите участници, че победата ще е на страната на по-добрите – по-бързите, по-ловките. Знак за оспорваната надпревара, отначало по боулинг с 12 кегли и две топки, даде водещият Радиум Тутовски, начален учител, популярен сред малките и големите ученици, като Батко Радко. Под вещото му ръководство и насочване към правилата на състезанията, участниците ходеха и правеха подскоци с огромни гумени топки и с чували, надбягваха се, слаломирайки и с тротинетка, и се изявяваха като сръчни каубои в едноименната игра. Публиката подкрепяше с възгласи любимите си отбори и ги ентусиазираше да успяват и да бъдат първи.

     Участниците в игрите получиха грамоти и книги за спортсменския си дух. Те им бяха връчени от секретаря на комисията, Теменуга Радкова, от инспектор „Детска педагогическа стая”, Пламен Петров, и от директора на училището, Таня Иванова. Петокласниците ще имат футболна и волейболна топка, осигурени, както и останалите награди, от Община Бяла Слатина и МКБППМН.

                                                               Цвета СТЕФАНОВА

                                                               Снимки от архива на проявата

Игрите сплотяват

Комисията за борба с противообществени прояви с 42 дела през 2014 г.

    Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) се отчете за работата си през изминалата година пред Общинския съвет. Това стана на една от последните редовни сесии.

    Специалистите в Комисията са насочили своята дейност към справяне с първопричините за появата на детската престъпност. Сред тези причини са кризата на ценностната система, нравствените дефицити, неефективния родителски контрол, социално-икономическите проблеми и увеличаващата се дистанция между общество…  Научете повече от тук…

 

„СПОРТ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ”

            Под този наслов на 12 ноември, следобяд,  в белослатинското начално училище „Христо Ботев” се проведоха състезателни игри. Проявата бе инициирана по повод Деня на толерантността – 16 ноември – от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Бяла Слатина. Два отбора с ученици от трети и четвърти клас премериха бързина, ловкост, точност и умения да се състезават в отбор. Водещият надпреварата, началният учител Радиум Тутовски, популярен сред малките и големите ученици, като Батко Радко, бе подбрал различни по трудност и сръчност занимания и дейности. Боулинг с дванайсет кегли и три топки, „Подскачащи топки”, скачане и ходене с чували, „Топка в тунел”, надпревара-слалом с тротинетка, „Каубои” изправиха един срещу друг детските тимове от училището – „Лудогорец” и „Барселона”. До последно силите се изравняваха. Малките спортисти ставаха все по-нахъсани и изобретателни по пътя към победата. Публиката подкрепяше със силни възгласи любимите си отбори. Накрая победител в последната надпревара –за части от секундата – стана„Лудогорец”.

            Теменуга Радкова, секретар на МКБППМН, и Анна Иванова, старши експерт в дирекция „Хуманитарни дейности”, връчиха на малките спортисти награди и плакети за активното участие в  спортната проява, посветена на Международния ден на толерантността.

Цвета СТЕФАНОВА

Снимки можете да разгледате от тук…
толерантност

 

Игри
Още игри…
Психологически тестове
Адаптирана версия за деца
Търсене