ЛЕТЕН ФОРУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА

     В началото на август в Китен се проведе едноседмично обучение с обществените възпитатели от страната по инициатива на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Тазгодишният летен форум, посветен на проблемите в поведението на децата, тяхната защита, подпомагане и предпазване от погрешни стъпки и отклонения, докато се учат, общуват и живеят с възрастните, бе свързан с професионалната подкрепа на всички, за които работата с деца е не само професия и призвание, а и кауза. Освен обществени възпитатели, секретари, председатели и заместник-председатели на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) от близо 16 общини в България, обучението бе посетено от юристи и социални работници. То е авторска програма на Константин Томанов, председател на ЦКБППМН. Той лично представи в обучителните дни – стъпка по стъпка – основните теми, по които протичаше летният форум Китен 2014. Проектът за нов Наказателен кодекс тук бе коментиран в сравнителен план с досегашния НК, както и с други законодателни документи, които защитават правата на детето.  Как да работят ефективно училищните комисии за деца в риск, а училището да се превърне в безопасно любимо място за подрастващите бе един от акцентите, по които бяха споделени добри практики и дадени ценни напътствия и предложения. Във връзка с темата бяха дискутирани родителските стилове на възпитание и детското поведение. Обучаваните посрещнаха с особен интерес проблемът за педофилията и проучванията в тази област. Очертан бе психологическият профил на педофила и бяха обобщени различните му типове, които трудно могат да бъдат разпознавани в живота от пръв поглед.

     Активно в работата на форума се вписа групата от шестима обществени възпитатели и един доброволец от Община Бяла Слатина. Те бяха придружени от Боряна Петкова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Бяла Слатина, и секретаря на МКБППМН, Теменуга Радкова. В ролята на организатори влязоха представителите на Чирпан – Жельо Димитров, секретар на МКБППМН, и Милена Антонова, председател на тукашното сдружение с нестопанска цел „Детелини”.

     Представителите на общинските администрации, на социалните служби и на разнообразните центрове за подкрепа и работа с децата и техните родители, като партньори на местните комисии, обмениха мнения и стратегии по конкретните съвместни дейности.

     Участниците във форума получиха сертификати-удостоверения за преминатия курс на обучение по координация и взаимодействие в превенцията на девиантното поведение, защитата правата на детето, социалното подпомагане и образованието. Те имаха възможност да отдъхват през свободното време, да посещават плажа на градчето и неговите атракции, да разговарят помежду си и да се опознават.

                                                                  Цвета СТЕФАНОВА     

Leave a Reply

Игри
Още игри…
Психологически тестове
Адаптирана версия за деца
Търсене