ЛЕТЕН ФОРУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА КРАНЕВО 2015

    В началото на август в Кранево се проведе едноседмично обучение с обществените възпитатели от страната по инициатива на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Тазгодишният летен форум, посветен на проблемите в поведението на децата, тяхната защита, подпомагане и предпазване от погрешни стъпки и отклонения, докато се учат, общуват и живеят с възрастните, бе свързан с професионалната подкрепа на всички, за които работата с деца е не само професия и призвание, а и кауза. Освен обществени възпитатели, секретари, председатели и заместник-председатели на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) от близо 70 общини в България, обучението бе посетено от юристи и социални работници. То е авторска програма на Константин Томанов, председател на ЦКБППМН. Той лично представи в обучителните дни – стъпка по стъпка – основните теми, по които протичаше летният форум Кранево 2015.

    Председателят Томанов разгледа в сравнителен план акцентите в международното и националното законодателство, поставени над детските права и задълженията за обгрижването и контрола им, възпитателните мерки за подрастващите с противообществени прояви и тяхната ефективност. Той обсъди с присъстващите важни моменти от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД), Наказателния кодекс (НК), като вмъкна в контекста на коментарите си и новостите. Сред тях са Пекинските правила за стандартизирано правораздаване при непълнолетни и резултатите от национално изследване за действието и резултатите от налаганите на децата възпитателни мерки по член 13 от ЗБППМН и мерките по член 15 от Закона, прилагани спрямо родителите. Наложи се изводът, че детското девиантно поведение е сложно социално явление, което се обуславя от различни фактори. Сред тях са социално-икономическите (безработицата, ниският социален статус), личностните (проблемите във възпитанието и формирането на отделната личност), социокултурните (разпадането на ценностната система на обществото, толерирането на агресията и насилието в медийното и интернет пространствата, в новините и музикалните клипове, в компютърните игри, във филмите); социално-педагогическите (заниженият социален контрол на детските прояви, отпадането и бягствата от училище, агресията между учениците, деформациите и дефицитите в социалната микросреда). Те действат комплексно, нерядко в синхрон един с друг, като в отделни прояви доминира един. Затова и подходът в правораздаването и в грижата за децата от страна на институциите, ангажирани в превантивната работа с тях, е комплексен. Той обединява усилията на всички. И налага тяхното координиране при взаимно зачитане професионализма, като знания и опит, на отделните участници и заинтересовани страни.

         Наблюденията и изводите на председателя на Централната комисия по темата „Бащата в съвременното общество и неговата роля за формирането на детето като личност” прозвучаха смело и нестандартно на фона на традиционализираното му пренебрегване като родител. Кой и какъв е активният баща, как матриархатът като явление обезличава, но не отменя равнопоставената грижовност на двамата родители, как израстват като личности децата на самотни майки и разделени родители и то във феминизирана среда, и какви са конкретните стъпки, по които да вървят местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за да работят пълноценно и с майката, и с бащата на детето, бяха въпросите, по които всеки един от присъстващите на форума можеше да сподели опита и вижданията си.

         В пространството между авторитарното и авторитетното родителство се вписват няколкото познати родителски стилове на възпитание и детско поведение в семейството, които не балансират емоционалността и ограничаващата разсъдъчност, а често ги противопоставят, като формират нестабилни и безотговорни, или стабилни и отговорни подрастващи. Четирите типа родители – авторитарен, авторитетен, небрежен и опрощаващ пряко обусляват доброто, или неправилното възпитание на детето. Темата бе проследена с интерес от участниците в обучението и, заради възможността да се замислят над различните подходи и „методи” на взаимоотношения между родители и деца, които повлияват благоприятно, или пък – не – в изграждането на тяхната психиката, характер и мислене. Но не винаги практически се познават и ползват в работата с деца.

    С още редове от съвременните международни изследвания бе дообрисуван психологическия портрет на педофила. Как да се „разчитат” сексуалните фантазии и типовете педофили, кои са белезите и признаците за сексуално посегателство над деца, лого и символика, ползвана от педофилите за идентификация (уеднаквяване, приравняване) на сексуалните им предпочитания бяха част от въпросите, поставени от Константин Томанов на вниманието на присъстващите. Методиката, изведена от него по време на Летен форум „Кранево 2015”,  осветлява „специфичното сексуално разстройство”, каквото е педофилията, и подпомага разпознаването на тежката сексуална злоупотреба с деца, а оттам – възможностите за законодателна и личностна реакция на престъплението.

    Трафикът на хора бе темата, която предизвика не само интерес, но и дискусия сред участниците в обучението. Тя последва дефинирането на явлението и законодателните решения, както за определянето му, така и за неговото преследване в международен и национален план. Водещите правни актове, сред които международните – Протоколът от Палермо за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, особено на жени и деца, Конвенция № 182 на МОТ (Международната организация на труда) относно забраната и незабавните действия за ликвидиране на най-тежките форми на детски труд, Конвенцията на ООН за правата на детето, и  родните – Наказателният кодекс и Законът за трафик на хора – го разпознават като „експлоатация”, „принудителен труд или услуги”, „робство, или дейности, сходни с него”, „заробване или отнемане на телесни органи” и отделят значителен ресурс за дейностите в защита на хората, жертва на незаконен трафик. Председателят Томанов обърна внимание на способите за разпознаване, най-вече, на детето-жертва и на схемите за трафикиране на хора. Няколко случая от неговата практика бяха обсъдени от присъстващите, като всеки от тях споделяше виждания, предложения и аргументите за тях.

    Активно в работата на форума се вписаха обществените възпитатели от Община Бяла Слатина и завеждащият „Детска педагогическа стая” в Районно управление „Полиция” в Бяла Слатина, Пламен Петров. Те бяха придружени от Боряна Петкова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Бяла Слатина, и секретаря на МКБППМН, Теменуга Радкова.

    Представителите на общинските администрации, на социалните служби и на разнообразните центрове за подкрепа и работа с децата и техните родители, като партньори на местните комисии, обмениха мнения и стратегии по конкретните съвместни дейности.

     Участниците във форума получиха свидетелства за преминатия едноседмичен курс на обучение по темите за професионална подкрепа в тяхната многопосочната и отговорна работа с деца.

    Те имаха възможност да отдъхват през свободното време, да посещават плажа на селцето и неговите атракции, да разговарят помежду си и да се опознават.

                                     Цвета СТЕФАНОВА

Leave a Reply

Игри
Още игри…
Психологически тестове
Адаптирана версия за деца
Търсене