ЗА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ С ОБИЧ, НО И С ГРИЖА

Тийнейджърите в наше време не са по-лоши, или по-добри от тези през изминалите години на изтеклия век. Различното е, че сегашните подрастващи от малки растат в крайно отрицателен обществен климат. Обществото със своето отношение не жали детството. Детската личност не е само индивидуално явление, а социална категория, която отразява всички особености на общественото развитие. В този смисъл въпросът е социално значим и особено важен за разрешаване. Борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни изисква целенасочено включване на основните педагогически фактори, на семейството и обществото, за преодоляване на всякакъв вид агресивно поведение.

  • На 16 февруари, 2016 година, четвъртък, се проведе заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. То бе открито от председателя на комисията, инженер Тихомир Трифонов, заместник-кмет „Общинска собственост, бедствия и аварии“ в Община Бяла Слатина.

На вниманието на присъстващите бяха поставени отчетният доклад на МКБППМН, изготвен и представен от секретаря на комисията, Пламен Петров, заедно с план-програмата на дейностите, които ще изпълнява тя, през 2017 година. Съставът на обществените възпитатели в помощния орган на комисията – Консултативен кабинет – бе променен, като те прибавиха в него още един обществен възпитател. Това е Весна Павлова.

През 2016 година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в община Бяла Слатина продължава да работи по основната си цел – превенция на детската престъпност и асоциалното поведение. Акцентите в дейността са поставени на широкоспектърните първопричини за детската престъпност, сред които кризата в ценностната система, нравствените дефицити, неефективният родителски контрол, социално-икономическите проблеми, все по-голямата дистанцираност в триединството общество—училище—семейство.

През 2016 година членовете на МКБППМН са разгледали 33 възпитателни дела с 26 извършители и са наложили 41 възпитателни мерки. Кражбите си остават основното престъпление, извършвано от подрастващите. Те са резултат на високото ниво на безработицата в селата, липсата на поминък и слабия родителски контрол. Престъплението е характерно за децата от социално слаби семейства, като целта на посегателството е да се сдобият бързо и лесно с пари. В повечето случаи родителите омаловажават постъпката, или дори отричат, че детето я е сторило. В по-голямата си част извършителите на кражба са учащи. Рискови фактори, а и водещи причини за това престъпно деяние са неангажираното свободно време и нередовното посещаване на учебните занятия от подрастващите.

Превенцията на насилието между деца и противодействието на асоциалното поведение са водещи в работата на комисията. Във връзка с ранната превенция и консултативната дейност с малолетните и непълнолетните, са посещавани училищата, където се провеждат профилактични разговори и беседи, изнасят се лекции и се представят презентации по превенция на агресията, трафика на хора, спин и наркоманията. Обществените възпитатели от МКБППМН работят активно, през отчетния период, заедно с училищните комисии, утвърдени във всички училища на територията на общината. Обществените възпитатели посещават учебните заведения в града и Общината – по график, а където е необходимо провеждат кампании, индивидуални беседи и разговори. Различни форми на развлечение за ангажиране свободното време на подрастващите могат да се открият в месечните прояви, които организира през изтеклата 2016 година МКБППМН:

  • сплотяване на класа и намаляване етническото напрежение между роми и българи е целта на успешната инициатива „Лексикон на приятелството”, проведена в едно от 12-те училища в Общината;
  • съвместни срещи с ромските лидери и разговори със семейства, заедно със здравния медиатор в Общината, за намаляване ранните бракове и битовата престъпност са добра практика по време на домашните посещения на обществените възпитатели от Консултативния кабинет;
  • „Ден за борба с тормоза в училище”, популярен още и като Ден на розовата фланелка, се провежда всяка година в последната сряда на февруари в училищата по белослатинско;
  • с интерактивни презентации, изготвени съвместно със здравния медиатор, се представят ученици от професионалната гимназия по облекло „Елисавета Багряна” в Бяла Слатина през март, 2016 година, по време на проява под наслов „Не на домашното насилие”;
  • през май, с.г., в тукашното основно училище „Свети Климент Охридски” е създадено „Детско полицейско управление”, като МКБППМН е партньор в инициативата.
  • а през юни, съвместно с Районното управление на полицията в Бяла Слатина, протича „Ден на отворените врати в полицията”, посветен на борбата с битовата престъпност и деня на професиите. Децата опознават работата на блюстителите на реда и сигурността, отблизо, и желанието им да й се посветят, когато пораснат, нараства.
  • в прекрасна традиция е превърната изявата „Здравей, лято”, която за трета поредна година – през 2016 – събра на крайградския басейн „Какао бийч БСл” малки и големи деца, заедно с родителите, с близките и приятелите, за да се повеселят заедно и да посрещнат с детско-юношеско парти най-топлия сезон на годината – лятото.
  • по повод Деня на толерантността през ноември, 2016 година, за втори път, в две от местните училища са проведени лекции и беседи, съвместно със здравния медиатор в Общината, под наслова „Да бъдем толерантни”.

      МКБППМН съдейства на училищата да обхващат по-ефективно подлежащите на задължително образование деца и да предотвратяват тяхното отпадане от училище. Активна и навременна е намесата на обществените възпитатели от местния Консултативния кабинет – помощен орган на МКБППМН, чиято основна задача е оказване на адекватна професионална помощ на деца с рисково поведение и на родители, които срещат проблеми във възпитанието на децата си.  Педагози и психолози дават консултации, специализирана помощ  и, в зависимост от естеството на проблема, малолетните и непълнолетните, както и техните родители, се насочват към определена институция, която най-пряко и бързо да разреши проблема. През Консултативния кабинет са преминали 34 малолетни и непълнолетни и 34 родители, част от тях и от приемните семейства, заедно с децата, настанени в тях, тъй като МКБППМН съдейства на Дирекция „Социално подпомагане” и на службата за защита на детето.

Секретарят на МКБППМН участва в пилотен проект на образователното министерство за изграждане на „Система за ранно предупреждение за риск от отпадане в Северозападния регион”.

Освен социално-превантивната и възпитателна дейност МКБППМН е разгледала 30 наказателни постановления, прекратени от органите на РПУ. Приложена е мярката „Обществено порицание”.

През изтеклата година не са допуснати процедурни нарушения в образуването и разглеждането на възпитателните дела или в незачитане правата на малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви.

            В изказванията по отчета и план-програмата присъстващите акцентираха на взаимоотношенията в триединството общество—училище—семейство и обсъждаха ефективността на мерките, по които работят МКБППМН и Консултативния кабинет, за превенция и противодействие на престъпността, както и за координиране и синхрон между институциите с цел малолетните и непълнолетните в общината да почувстват добронамереността и грижата на възрастните, но и постепенно да преодоляват отчуждението и агресивността.

                                                                        Цвета СТЕФАНОВА

            Програмата, утвърдена по време на заседанието, ще бъде публикувана отделно. За да могат всички, за които работата с деца е водеща, да се запознаят подробно с предстоящите изяви на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, и да се включат активно в тях.  

Leave a Reply

Игри
Още игри…
Психологически тестове
Адаптирана версия за деца
Търсене