СТАТУТ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ВЪЗПИТАТЕЛ

 

І. Основни положения

Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл. 40 до 46 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В основата на тази дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК;

 С малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск.

1. Обществените възпитатели са орган на  местните комисии за БППМН.

2. Обществените възпитатели се определят с решение на местната комисия за БППМН /чл. 41 от ЗБППМН/.

3. Възпитателният надзор се възлага:

- При налагане на мярката по чл. 13, т. 5 от ЗБППМН;

- При прилагане на разпоредбите на чл. 41, ал. 1 от “а” до “г” и чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН.

4. Длъжностните лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие на обществените възпитатели при изпълнение на техните задължения /чл. 44, ал. 2 от ЗБППМН/. За целта МКБППМН издава на обществения възпитател служебна карта.

5. Определянето на обществен възпитател за работа с малолетни и непълнолетни не освобождава родителите и ли лицата, които ги заместват от отговорностите по отглеждането и възпитанието на децата им.

ІІ. Права и задължения на обществения възпитател

6. Съгласно чл. 44 от ЗБППМН общественият възпитател има следните права по отношение на малолетните и непълнолетните, поставени под негов надзор:

6. 1. Да посещава малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на местоработата на непълнолетния. Посещенията се удостоверяват писмено от родител, класен ръководите, работодател;

6. 2. Да обръща внимание на родителите и ли лицата, коти ги заместват при неизпълнение на задълженията им по отглеждането  и възпитанието на техните деца;

6. 3. Да получава необходимата информация, свързана с поведението на малолетните и непълнолетните; на родителите им или на лицата, които ги заместват; да прави конкретни предложения за решаване на тези проблеми;

7. Съгласно чл. 43 от ЗБППМН общественият възпитател има следните задължения по отношение на малолетните и непълнолетните, поставени под негов надзор:

7. 1. Да оказва на родителите или лицата, които ги заместват помощ при възпитанието на малолетните и непълнолетните;

7. 2. Да  съдейства за правилното организиране на обучението, труда, отдиха и свободното време на малолетните и непълнолетните;

7. 3. Да познава личностните особености, проблемите и поведението на малолетните и непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор и да полага грижи за развитието и възпитанието им;

7. 4. Да формира у малолетните и непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор уважение към законността и демократичните институции в страната, човешката личност и нейните права и свободи;

7. 5. Да поставя за решаване пред компетентните органи конкретни проблеми на малолетните и непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор;

7. 6. Да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетните и непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор.

8. Да извършва проверки, възложени му от секретаря на МКБППМН /чл. 16, ал. 2 от ЗБППМН/.

ІІІ. Изисквания към обществения възпитател

9. За обществени възпитатели се определят лица с необходимата квалификация (юрист, социален работник, психолог, педагог и други с педагогическа подготовка), опит и умения за работа с деца.

10. Обществените възпитатели трябва да бъдат неосъждани, с висок морал и добро име в обществото, да не участват в общности с асоциална насоченост.

ІV. Дейност на обществения възпитател

11. Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от МКБППМН малолетни или непълнолетни.

12. Броят на децата, с които работи общественият възпитател се определя от секретаря на местната комисия в зависимост от конкретната обстановка в Общината. Този брой не следва да бъде повече от 7 (седем) деца.

13. В зависимост от професионалната си квалификация, общественият възпитател може да дава консултации по конкретни проблеми, включително в консултативните кабинети, центровете за социална превенция, телефони на доверието и други помощни органи на МКБППМН.

14. При възлагане от секретаря на МКБППМН, общественият възпитател съдейства при изпълнение на възпитателните мерки по чл. 13, т. 3, 4, 9 и 12 от ЗБППМН.

15. Общественият възпитател взаимодейства с родителите, инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, психолози, социални работници, лекари, специализирани институции, неправителствени организации.

16. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от местните комисии за БППМН, от полицията, от други органи във връзка със спазването нормативни актове, касаещи малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл. 13, ал. 1, т. 6, 7 и 8 от ЗБППМН.

17. За обществени възпитатели не могат да бъдат определяни щатни инспектори на ДПС.

V. Документация, отчетност, контрол

18. Общественият възпитател води за всяко дете под негов възпитателен надзор и представя пред МКБППМН следните документи:

- план за индивидуална работа с детето, родителите или лицата, които ги замества;

- индивидуална карта;

- отчет за извършената работа.

19. След прекратяване на функциите на обществения възпитател, същият предава документацията на секретаря на местната комисия за БППМН.

20. Контролът върху дейността на обществените възпитатели се осъществява от секретаря на МКБППМН.

21. Прекратяването на възпитателния надзор, осъществяван от обществения възпитател, се извършва с писмено решение на местната комисия или бюрото по чл. 7 от ЗБППМН в случаите когато:

- нуждата от такъв надзор отпадне;

- поставеното под възпитателно въздействие лице навърши пълнолетие;местната комисия прецени, че общественият възпитател не изпълнява пълноценно функциите си;

- общественият възпитател извърши действия, застрашаващи правата и интересите на поставените под негов възпитателен надзор деца;

- настъпи промяна в местоживеенето на обществения възпитател или на лицето, поставено под негов надзор;

- възникнат обстоятелства, които не позволяват осъществяването на  възпитателния надзор.

VІ. Материално стимулиране на обществените възпитатели

Материалното стимулиране на обществените възпитатели се извършва по реда на Наредба 2 на Председателя на Централната комисия за БППМН.