МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
/МКБППМН/

гр. Бяла Слатина ул. “Климент Охридски” – 68 ет. 5 ст.506

      В Община Бяла Слатина, на основание чл. 6, ал. 1, 2 и 3 от Закона за БППМН /ДВ бр. 66 от 30. 07. 2004 г./ и съгласно Заповед на Кмета на Общината работи местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

   Председател на комисията е г-н инж. Тихомир Трифонов заместник кмет „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО,  БЕДСТВИЯ  И АВАРИИ“ на Общината. Зам. председател: Боряна Петкова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Бяла Слатина. Секретар: Теменуга Радкова. В състава на МКБППМН влизат дванадесет  члена /виж…/, между които представители на общинската администрация, представители на дирекция “Социално подпомагане”, на полицията, както и педагози, психолози и юристи.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:
ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално-превантивната дейност на територията на Общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни,и престъпления, извършени от непълнолетни,освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК  с настоящ адрес на територията на Община Кюстендил;
НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателните мерки „Настаняване в СПИ” и “Настаняване във ВУИ”;
НАЛАГА мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;
УЧАСТВА в заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат и прави предложения по чл. 31, ал. 4 от закона до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 17 от Закона за изпълнение на наказанията;
ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;
СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
ПОДПОМАГА родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в района и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.