1. ЗАКОН  ЗА  БОРБА  СРЕЩУ  ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  ПРОЯВИ  НА МАЛОЛЕТНИТЕ  И  НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

2. ЗАКОН  ЗА  ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО

3. ЗАКОН  ЗА  НАРОДНАТА  ПРОСВЕТА

4. КОНВЕНЦИЯ  ЗА  ПРАВАТА  НА  ДЕТЕТО

5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

6. ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

7. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

8. СТАТУТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ВЪЗПИТАТЕЛ