Инспекторът от Детска педагогическа стая (ИДПС) издирва и установява малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления; издирва и установява малолетни и непълнолетни обект на престъпно посегателство и малтретиране; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършители на престъпления и противообществени прояви, осъдени за престъпления от общ характер, освободени от Поправителни домове, Възпитателни училища интернати и Социално-педагогически интернати; осъществява полицейска закрила на малолетни и непълнолетни и др.

    ИДПС участва в дейността на МКБППМН; уведомява МКБППМН, когато е необходимо налагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; издирват и установяват малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от социална помощ и взимат мерки за тяхната социална помощ и развитие.

Контакти: Пламен Петров – ИДПС при РУП Бяла Слатина

адрес: ул. „Гимназиална” 1, партер, стая 4

тел: 0915/8-84-57

работно време: 08:30 – 17:30